นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

mybest ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดและจัดทำนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วน บุคคลดังต่อไปนี้ให้พนักงานของบริษัททุกท่านตระหนักถึงความสำคัญและปฏิ บัติตามอย่างเคร่งครัด mybest เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดโดยการจัดเตรียมระบบรักษาความป ลอดภัย การบังคับใช้มาตรการรับมือความปลอดภัยและการอบรมพนักงานอย่างเคร่ง ครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเข้าถึงโดยมิชอบ สูญหาย เสียหาย ถูกปลอมแปลงหรือรั่วไหลออกจากระบบ

a. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ในการให้บริการ mybest เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของผู้ใช้เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ (Login)
 • เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่น
 • เพื่อส่งเสริมการใช้บริการของ mybest เช่น การจัดทำข้อมูลสถิติหลังจากแปรข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถร ะบุตัวตนได้
 • เพื่อตอบและรับมือกับคำถามจากผู้ใช้
 • เพื่อประกาศข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ประกอบการนอกเหนือจาก mybest
 • เพื่อเสนอแผนการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • เพื่อนำเสนอบริการและสินค้าของ mybest หรือของบริษัทในกลุ่ม mybest
 • เพื่อส่งสินค้าหรือของรางวัลจากแคมเปญต่างๆ
 • เพื่อยืนยันตัวตนในการตอบคำถามผู้ใช้
 • เพื่อติดต่อผู้ใช้เมื่อมีประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการ

b. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

mybest จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่จะเป็นไป ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากตัวผู้ใช้เอง
 • เมื่อข้อมูลอยู่ในรูปข้อมูลสถิติอันเนื่องมาจากการไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใ ช้ได้
 • เมื่อเป็นไปตามกฎหมาย
 • เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน แต่การได้รับความยินยอมจากผู้ใช้สามารถทำได้ยาก
 • เมื่อจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขและการอบรมเด็ก แต่การได้รับความยินยอมจากผู้ใช้สามารถทำได้ยาก
 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรของประเทศ หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แต่มีความเสี่ยงที่การดำเนินขั้นตอนตามกฏหมายขององค์กรดังกล่าวจะถูกขัด ขวางอันเนื่องมาจากการได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

c. การจัดจ้างบุคคลภายนอก

หลังวางมาตรการการปกป้องข้อมูลที่จำเป็น mybest อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งห มดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่เขียนไว้ด้านบ น

d. การเปิดเผย แก้ไข ลบและระงับการใช้งาน

บริษัทจะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกรณีที่ ผู้ใช้เรียกร้องให้แจ้ง เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและระงับหรือยกเลิก การใช้งานของตัวผู้ใช้เอง

e. อื่นๆ

กรุณาทำความเข้าใจว่าบริษัทอาจไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการไ ด้อย่างเหมาะสมหากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบทุกหัวข้อ

2. คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web beacon)

บริษัทอาจใช้คุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web beacon) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้บริการอาจถูกจำกัดหากผู้ใช้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธหรือจำกัดการ รับคุกกี้ แต่ผู้ใช้อาจไม่สามารถจำกัดเว็บบีคอนได้ mybest ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่อย่างใด

a. คุกกี้

คุกกี้คือกลไกที่อนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไว้ในคอม พิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อประเมินสถานการณ์การใช้เว็บไซต์และปรับการแสดง Content ให้สมบูรณ์ที่สุด เว็บไซต์ของเราใช้บริการโฆษณาของบุคคลที่สามที่เขียนอยู่ด้านล่างเพื่อประ สิทธิภาพในการกระจายโฆษณา คุกกี้ถูกใช้เพื่อกระจายโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์การเข้าถึงกา รกระจายโฆษณาเท่านั้น ไม่ได้ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างใด หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกคุกกี้ดังกล่าว กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในเพจตรวจสอบสถานะคุกกี้ที่เขียนไว้ด้านล่าง

Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=th

b. เว็บบีคอน

เว็บบีคอนคือกลไกที่ประเมินสถานการณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดย ใช้ไฟล์ภาพนิ่งและ Script เว็บบีคอนจึงถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลสถิติของสถานการณ์การใช้เว็บไซต์และ การระบุตัวตนผู้ใช้เว็บไซต์